Je to už viac ako 10 rokov, čo BETAMONT aktívne spolupracuje s verejným akademickým sektorom, konkrétne Žilinskou univerzitou v Žiline. Katedra riadiacich a informačných systémov na Elektrotechnickej fakulte je odborne orientovaná na inteligentnú dopravu a riadenie procesov nie len v železničnej a cestnej doprave. Táto škola a táto fakulta vychovala mnoho šikovných a úspešných pracovníkov BETAMONTu, okrem iného jej samotného zakladateľa Ondreja Maciaka a veríme, že ďalšou vzájomnou spoluprácou ešte veľa nových mladých pracovníkov pre našu spoločnosť vychová.

Veľmi dôležitým a úspešným projektom spolupráce bolo zvyšovanie vzdelania aktuálnych zamestnacov spoločnosti BETAMONT, kedy bol vytvorený samostatný ročník pre externé bakalárske a neskôr inžinierske štúdium zamestnancov spoločnosti v akreditovanom štúdijnom programe automatizácia – bezpečné riadenie procesov, kedy sa začala písať nová kapitola spolupráce s praxou. Zamestnanci sa tejto možnosti ujali veľmi zodpovedne a úspešne ukočili svoje vysokoškolské štúdium so získaním príslušného titulu.

Za účelom zapájania denných študentov inžinierskeho štúdia do aktivít spoločnosti bolo na pôde Žilinskej univerzity v roku 2006 zriadené výskumno – vývojové laboratórium, ktoré bolo s investičnou podporou spoločnosti BETAMONT vybavené najmodernejším typom staničného zabezpečovacieho zariadenia – elektronickým stavadlom ESB-1. Odborníci a študenti KRIS na tomto komplexe zariadení prakticky overovatli diagnostické postupy, vykonávali verifikáciu programového vybavenia elektronického stavadla i kontrolu implementácie jeho bezpečnostne kritických komponentov a overovatli funkčnú bezpečnosť systému pred uvedením do prevádzky. Spoločne so špecialistami zo spolupracujúcej organizácie sa riešitli aj úlohy analýzy bezpečnosti zložitých počítačových štruktúr so zameraním na technickú a softvérovú bezpečnosť systémov používaných na riadenie dopravných procesov. Pracovisko súčasne poskytovalo ideálne prostredie aj na riešenie praktických automatizačných úloh, ročníkových projektov a diplomových prác, najmä študentov odboru informačné a zabezpečovacie systémy a odboru automatizácia, študijného programu bezpečné riadenie procesov.

Spoločnosť zároveň ponúkala a stále ponúka študentom posledného ročníka inžinierskeho štúdia mentorský dohľad nad tvorbou diplomovej práce, ktorá bola tematicky zasadená do prostredia praxe vykonávanej v spoločnosti BETAMONT. Zaujímavou témou riešenou dvomi diplomantami bolo riadenie dopravy na horských prechodoch počas zimnej prevádzky. Jeden ju riešil z pohľadu dopravno-inžinierskeho a druhý z pohľadu dostupného technologického vybavenia a následného monitorovania a riadenia. Jeden z nich je v súčasnosti zamestnancom spoločnosti. Ďalšou diplomovou témou riešenou s mentorským dohľadom spoločnosti BETAMONT bola práca Analýza rizík cestných tunelov, kde sa daná diplomantka tiež stala úspešnou zamestnankyňou spoločnosti.

Zadania diplomových prác vychádzali aj zo spoločných výskumno-vývojových projektov za podpory fondov EÚ. Prvý takýto projekt bol zazmluvnený už v roku 2010 v trvaní 5 rokov s názvom Nové metódy merania fyzikálnych dynamických parametrov a interakcií motorových vozidiel, dopravného prúdu a vozovky. Spoločnosť BETAMONT sa podieľala na riešení troch aktivít a Žilinská univerzita na dvoch aktivitách z piatich. Projekt priemyselného výskumu bol zameraný na vytvorenie nových pravidiel pri dynamickom riadení dopravy a úpravu existujúcich pravidiel spôsobom, aby neboli závislé od konkrétnej základnej veličiny, ale budú vnímať aj vplyvy spôsobené dopravou. Tieto vplyvy sú reprezentované merateľnými fyzikálnymi parametrami, ktoré sú v rámci tohto projektu merané novými metódami v dynamickom režime, t.j. pohybe dopravného prúdu a samotných vozidiel. Samotný proces merania je uskutočňovaný bez akéhokoľvek obmedzenia dopravného prúdu, ani obmedzenia samotného vozidla a jeho vodiča.

Spoločný projekt stmelil kolektívy výskumníkov pozostávajúce z profesorov, docentov, doktorov, doktorandov a zamestnancov spoločnosti BETAMONT.  Hľadali sa ďalšie možnosti spolupráce nakoľko horúcich tém výskumu v oblasti dopravy bolo dosť. V roku 2012 preto prišla ďalšia možnosť spolupráce a zazmluvnil sa projekt s podporou fondov EÚ Výskumné centrum systémov dopravnej telematiky, kde cieľom bolo založiť a vybudovať výskumné centrum za účelom vykonávania aplikovaného výskumu v danej oblasti so strediskom/pobočkou na Žilinskej univerzite.

Je nevyhnutné spomenúť niekoľko mien, ktoré počas uplynulých rokov spolupráce zohrali dôležité úlohy. Vedúci katedry prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.,  prof. Ing. Ales Janota, PhD, prof. Ing. Karol Rástočný, PhD., Prof. Ing. Mária Franeková, PhD. a ďalší, ktorí sa významnou mierou spolupodieľali na udržovaní úzkej spolupráce formou spoločných projektov.

Žilinská univerzita sa stala aj odborným garantom medzinárodnej konferencie železničnej oznamovacej a zabezpečovacej techniky organizovanej spoločnosťou BETAMONT, ktorá sa v roku 2018 konala už po ..sty krát a záštitu nad ňou nesie aj Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a Železnice Slovenskej republiky.

Spolupráca naďalej prebieha aj v aktuálne bežiacom výskumno – vývojovom projekte Merací systém s optickým snímačom pre systémy Weight in Motion. Projekt aplikovaného výskumu zameraný na návrh, optimalizáciu a tvorbu častí meracieho zariadenia umožňujúceho zistiť hmotnosť vozidla (nápravy) počas jazdy v trvaní 2016 – 2020.

Ďalšia spolupráca veľkého a dlhodobého charakteru sa predpokladá aj v plánovanom projekte Univerzálny virtuálny inteligentný priestor pre dopravné systémy, ktorý by mal prebiehať v rokoch 2020 – 2023.