Úzke partnerské vzťahy

Výskumno-vývojové aktivity spoločnosti sú prepojené aj na verejný akademický sektor. Úzke partnerské vzťahy už viac ako 10 rokov máme vytvorené so Žilinskou univerzitou v Žiline, s ktorou sme úspešne implementovali tri výskumno-vývojové projekty ukončené v rokoch 2015 a 2020. Katedra riadiacich a informačných systémov na Fakulte Elektrotechniky a informačných technológií je odborne orientovaná na inteligentnú dopravu a riadenie procesov nie len v železničnej a cestnej doprave. Táto škola a konkrétne táto fakulta vychovala mnoho úspešných a šikovných pracovníkov BETAMONTu a veríme, že ďalšou vzájomnou spoluprácou ešte veľa nových mladých pracovníkov pre našu spoločnosť vychová.

Veľmi dôležitým a úspešným projektom spolupráce bolo zvyšovanie vzdelania aktuálnych zamestnacov spoločnosti BETAMONT, kedy bol vytvorený samostatný ročník pre externé bakalárske a neskôr inžinierske štúdium zamestnancov spoločnosti v akreditovanom štúdijnom programe automatizácia – bezpečné riadenie procesov, kedy sa začala písať nová kapitola spolupráce s praxou. Zamestnanci sa tejto možnosti ujali veľmi zodpovedne a úspešne ukočili svoje vysokoškolské štúdium so získaním príslušného titulu.

Spolupráca so Žilinskou univerzitou prebieha aj formou poskytovania praxe pre študentov inžinierskeho a doktorandského štúdia. Zadávanie tém inžinierskych projektov, diplomových prác a dizertačných prác.

Žilinská univerzita sa stala aj odborným garantom medzinárodnej konferencie železničnej oznamovacej a zabezpečovacej techniky organizovanej spoločnosťou BETAMONT, ktorá sa v roku 2019 konala už po 15.sty krát a záštitu nad ňou nesie aj Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a Železnice Slovenskej republiky.

Externá spolupráca sa neobmedzuje iba na vysoké školy a univerzity, ale aj na stredné odborné školy napr. v odbore elektrotechnika alebo doprava. V minulosti takáto spolupráca prebiehala formou pravidelných seminárov vykonávaných priamo v priestoroch spoločnosti a formou poskytnutia odbornej praxe a v tomto trende plánujeme pokračovať aktuálne so Strednou priemyselnou školou dopravnou vo Zvolene.

Menu