Oznamovanie protispoločenskej činnosti

  1. Domov
  2. Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Spoločnosť BETAMONT s.r.o  v zmysle zákona NR SR č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre svojich zamestnancov sprístupňuje formulár na podávanie neanonymných aj anonymných podnetov o protispoločenskej činnosti, teda uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu páchateľa.

Formulár je uvedený nižšie a po vyplnení ho môžete odoslať zodpovednej osobe zamestnávateľa jednou z foriem popísaných v smernici 4.1-2 Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti. O výsledku preverenia bude neanonymného oznamovateľa informovať v zákonnej lehote.

Vo formulári je potrebné vyplniť meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, e-mail, prípadne tel. číslo a obsah podnetu. V prípade anonymného podnetu sa vyplní iba kolónka obsah podnetu.

Menu