Prevádzková špecifikácia

Pre časovo závislé funkcie sú v obvodoch prevádzkovaných zabezpečovacích zariadení železníc používané časové relé , najmä staršie typy TM 10, TU 60, tepelné relé TMŠ 2, MTR2, NTRS a pod..

Firma BETAMONT s.r.o. vyrába náhradu spomenutých relé za výrobky s názvom „Blok časových relé“ (ďalej len BČR). V BČR sú použité moderné priemyselné časové relé, ktoré sú účelovo doplnené elektronickými obvodmi pre požadované aplikácie do železničných zabezpečovacích zariadení. Výrobky sú konštruované pre široký rozsah napájacích napätí, mechanické prevedenie umožňuje rýchlu montáž alebo výmenu.

Sortiment ponúkaných výrobkov je nasledovný:

 • BČR1U — jednokanálové časovanie ako priama náhrada relé TM 10 a TU 60 najmä v anulačných obvodoch PZS typu AŽD71.
 • BČR3U — trojkanálové časovanie pre meranie predzváňacej doby na PZS, riešenie pre náhradu tepelných relé TMŠZ pre PZS AŽD 71, NTR5 pre PZS ZSSR.

Aplikáciou BČR1U je možné univerzálne vytvárať rôzne časovo závislé funkcie, vrátane kmitavých režimov v časovom intervale od 50ms až do 100 hodín.

BČR1U

Výrobok je určený na realizáciu časovo závislých dejov, najmä na jednokanálové meranie anulačnej doby priecestných zabezpečovacích systémov železníc (ďalej len PZS). BČR1U možno používať pre napájacie napätie 16-42 V DC ako náhradu rôznych typov časových relé. Jeho obvodové riešenie umožňuje priamu náhradu motorových časových relé TM1O a TU6O, jednoduchá je aj náhrada tepelných časových relé staršej výroby. BČR1U obsahuje multifunkčné priemyselné časové relé umožňujúce meranie času, generovanie impulzov a kmitanie.

Technické špecifikácie

 • Menovité napájacie napätie (možnosť zmeny polarity): 24V DC
 • Rozsah napájacieho napätia: 15÷42V DC
 • Príkon časovanie/príťah relé: 0,75/1,5W max
 • vstupné napätie prepäťovej ochrany: 44V DC (biopolárne)
 • Izolácia od neživých častí: 4kV
 • Oneskorenie odpadu pomocného relé: 2x100ms (min.)
 • Časový rozsah: 50ms až 100h
 • Prúdová zaťažiteľnosť kontaktov ČR: ≥5mA≤ 10A
 • Ostatné parametre použitých relé: udáva výrobca relé
 • Rozsah pracovných teplôt: –25÷ +60°C

BČR3U

Výrobok je určený na realizáciu časovo závislých dejov, najmä na meranie predzváňacej doby u reléových zabezpečovacích systémov železničných priecestí. Výrobok BČR3U vznikol inováciou staršieho typu BČR3. Hlavný rozdiel medzi prevedením BČR3 z roku 2003 a inovovanou verziou je v zmene pripojovacej svorkovnice z 5 na 7pinovú, prvky pre oneskorený odpad relé PT sú  už priamo na plošnom spoji tvoriaceho montážnu dosku BČR3U, doplnené sú obvody optickej indikácie príťahu jednotlivých ČR. Jedinými užívateľsky nastaviteľnými dielmi sú časové relé, ostatné časti BČR3U neobsahujú nastavovacie prvky. Pre reléové kontakty časových relé výrobca deklaruje 200 000 zopnutí pri maximálnom spínanom výkone. V prevádzke BČR3U je spínaný výkon kontaktov podstatne menší,  po aplikácii účinných odrušovacích obvodov možno predpokladať  aj vysokú životnosť kontaktov ČR. Životnosť ostatných častí BČR3U je viac než 20 rokov. Konštrukčné komponenty tvoriace  BČR3U si nevyžadujú zvláštnu údržbu. 

Technické špecifikácie

 •  Menovité napájacie napätie (možnosť zmeny polarity): 24V DC
 • Rozsah napájacieho napätia: 15÷42V DC
 • Príkon časovanie/príťah relé: 1,2/4,5W max
 • vstupné napätie prepäťovej ochrany: 44V DC (biopolárne)
 • Izolácia od neživých častí: 4kV
 • Časový rozsah: 50ms 100h
 • Prúdová zaťažiteľnosť kontaktov ČR: ≥5mA≤ 10A
 • Ostatné parametre použitých relé: udáva výrobca relé
 • Rozsah pracovných teplôt -25÷ +60°C
Menu