Spracovanie osobných údajov

  1. Domov
  2. Spracovanie osobných údajov

Ochrana osobných údajov

je v spoločnosti BETAMONT s. r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“) zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

V prípade akýchkoľvek otázok a podnetov v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov môžete kontaktovať zodpovednú osobu na e-mailovú adresu: gdpr@betamont.sk.

Práva dotknutých osôb 

Všeobecné obchodné podmienky

Všetky doteraz existujúce aj nové zmluvy boli v súlade s GDPR upravené s nasledovný dodatok:

[Dodávateľ/odberateľ/obchodný partner] si je vedomý, že za účelom plnenia tejto zmluvy poskytol alebo plánuje poskytnúť Spoločnosti osobné údaje svojich konateľov, zamestnancov alebo iných fyzických osôb (ďalej iba „dotknutá osoba“). [Dodávateľ/odberateľ/obchodný partner] sa zaväzuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že informoval všetky dotknuté osoby, ktorých osobné údaje poskytol alebo plánuje poskytnúť Spoločnosti o možnosti poskytnutia osobných údajov Spoločnosti a tiež o náležitostiach spracovania osobných údajov Spoločnosťou v zmysle článku 14 ods. 1 až 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Spoločnosť je povinná [dodávateľovi/odberateľovi/obchodnému partnerovi] na vyžiadanie poskytnúť potrebnú súčinnosť.

Menu