Výskum a vývoj

  1. Domov
  2. Výskum a vývoj

Čomu sa venujeme

Spoločnosť sa venuje výskumno-vývojovým aktivitám vo svojej finančnej réžii, ale aj s podporou Európskych fondov. Výskumné aktivity vychádzajú z aktuálnych potrieb trhu, stavu existujúcich dopravných systémov, národných iniciatív v oblasti dopravy, priemyslu a environmentálnych aspektov našej planéty, na ktoré má dosah práve doprava a priemysel.

Predmet R&D činnosti: senzory pre dopravu a priemysel (meranie fyzikálnych parametrov), virtuálny inteligentný priestor, Edge Computing, Cloud, BigData, IoT, hĺbková analýza dát

Dôležité prostriedky pre R&D činnosť

Jedným z významných a užitočných výstupov implementovaných projektov bolo postavenie skúšobného polygónu priamo na trojprúdovej cestnej komunikácii v intraviláne mesta Banská Bystrica. Polygón disponuje dvomi meracími stanovišťami od seba vzdialenými približne 500m a vybavenými senzormi vo vozovke aj na cestnom portáli. Je to neoceniteľný prostriedok pri výskumno-vývojových aktivitách v štádiu testovania a implementácie pre akékoľvek budúce projekty. Zámerom bolo sledovať free flow, čo je možné na viac ako dvojpruhovej cestnej komunikácii v jednom smere. Vzhľadom na túto požiadavku bolo nutné zvoliť úsek cestnej komunikácie kde sa tieto tri pruhy nachádzajú a zároveň kde sú aj rušivé elementy ako napríklad pripájacie a odpájacie pruhy.

Realizácia polygónu si vyžiadala aj zásah do vozovky cestnej komunikácie z dôvodu umiestnenia senzorov. Konfigurácia senzorov sa navrhovala, aby bola čo najuniverzálnejšia, ktorá v budúcnosti môže byť využitá univerzálne podľa potreby sledovania konkrétnych parametrov.

Ďalším dôležitým výstupom aj pre budúcnosť je vybudovanie Výskumného centra telematických systémov v priestoroch spoločnosti, ktoré disponuje špeciálnym laboratóriom a pracoviskom simulujúcim reálny dopravný dispečing. Dopravné dáta sú zbierané, spracovávané a vizualizované.

Dopravný dispečing slúži na monitorovanie stavu technológií inštalovaných na skúšobnom polygóne a tiež vizualizáciu získaných dopravných údajov. V rámci možností je tu simulovaný aj riadiaci dopravný systém s využitím akčných členov. Dispečing je vybavený veľkými LCD obrazovkami umiestnenými na stene miestnosti pre vizualzáciu obrazu z kamier inštalovaných na skúšobnom polygóne resp. na miestach inštalácie, ktoré sú komunikačne prístupné, ďalej sa tu nachádzajú PC desktopy s monitormi, odkiaľ sa dá diaľkovo pristupovať na jednotlivé technológie, resp. programovať nové riadiace algoritmy a funkcie.

Diseminácia a vzdelávanie

Výsledky výskumných a vývojových aktivít aktívne propagujeme a prezentujeme na odborných a vedeckých podujatiach medzinárodného charakteru. Pravidelne sa stretávame s odborníkmi a vedcami z celého sveta, diskutujeme a porovnávame úroveň výsledkov výskumu v danej oblasti.

Z tohto dôvodu organizujeme účasť výskumníkov na kongresoch, konferenciách, odborných výstavách a seminároch. Okrem toho organizujeme vlastné konferencie a semináre určené pre odbornú verejnosť. V neposlednom rade sa niektorí zamestnanci aktívne venujú publikačnej činnosti v odborných a vedeckých karentovaných periodikách indexovaných v medzinárodných databázach.

Čo sme dokázali

  • Dodávka a inštalácia monitorovacieho systému pre 8 staníc na cestách v Kazachstane – Kazakhdorstroy
  • Inštalácia a dodávka váhy v pohybe
  • Realizácia systému monitorovania premávky, vrátane kamerového systému s ANPR
  • Projektovanie, inštalácia a dodávka systému na voľné prietokové váženie v dvoch dráhach diaľnice
  • Modernizácia diaľničného informačného systému
  • Implementácia informačných systémov pre diaľnice, stavebné práce a technologickú časť

Merací systém s optickým snímačom pre systémy Weigh in Mo...

2016 -
2020
Projekt aplikovaného výskumu bol zameraný na návrh, optimalizáciu a tvorbu častí meracieho zariadenia umožňujúceho zistiť hmotnosť vozidla (nápravy) počas jazdy v zmysle platných cestných…
Detail projektu

Výskumné centrum systémov dopravnej telematiky

2012 -
2015
Cieľom projektu bolo založenie a vybudovanie Výskumného centra telematických systémov za účelom aplikovaného výskumu v danej oblasti. V rámci tohto projektu sa naďalej podporilo…
Detail projektu

Nové metódy merania fyzikálnych dynamických parametrov a ...

2010 -
2015
Cieľom projektu bolo uskutočniť výskum fyzikálnych a dopravných parametrov motorových vozidiel v pohybe a nájsť nové metódy merania a riadenia cestnej infraštruktúry. V rámci…
Detail projektu
Menu