Projekt aplikovaného výskumu podporený APVV (APVV-20-0247) so začiatkom 07/2021 a predpokladaným ukončením 06/2025. 

Prijímateľom pomoci je Technická univerzita v Košiciach v partnerstve so spoločnosťou BETAMONT s.r.o. Celkové schválené finančné prostriedky z APVV: 249 998,00 Eur.

 

 

Projekt je zameraný na vytvorenie platformy edge-enabled inteligentného senzora (EEIS) s pluginovým systémom pre zber a výpočtové spracovanie senzorických údajov vo vybranej aplikačnej oblasti tzv. inteligentného priestoru. Táto oblasť sa dotýka napríklad oblastí spracovania obrazu, 3D modelov, stereovízneho hĺbkového videnia, laserových bodových a rovinných detektorov.

Projekt má za cieľ vyplniť medzeru na trhu – vytvoriť platformu umožňujúcu kombináciu zvoleného hardvéru a aplikáciou potrebného pluginu pre riešenie špecifického problému. Softvér vytvoreného senzora (EEIS) by mal umožniť variabilitu použitých mikropočítačov a súčasne variabilitu pripojených bežných senzorov. Pri vývoji bude dôraz kladený na univerzálnosť a otvorenosť tak, aby pomocou výslednej architektúry bolo umožnené zostaviť EEIS s presne požadovanými funkcionalitami, pre riešenie konkrétneho problému.