Spoločnosť BETAMONT s.r.o. sa v roku 2023 úspešne uchádzala o nenávratný finančný príspevok zameraný na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny cez výzvu OPKZP-P04-SC411-2022-79. Ide o dopytovo orientovaný projekt v rámci operačného programu „Kvalita životného prostredia“ kde je sprostredkovateľským orgánom Slovenská inovačná a energetická agentúra OP KŽP – SIEA. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Zazmluvnená výška NFP je 13 594,87 EUR.

Termín ukončenia realizácie 12/2023.

Projekt rieši inštaláciu fotovoltického zariadenia o výkone 38,540kWp na streche objektu na parcele č. 1535/46, k.ú. 832057 Lieskovec, patriaci spoločnosti BETAMONT s.r.o. za účelom zníženia energetickej náročnosti objektu.

Fotovoltické zariadenie bude slúžiť ako lokálny zdroj elektriny objektu a pripojené systémom ON GRID, teda v paralelnej prevádzke s distribučnou sústavou, s výrobou el. energie pre vlastnú spotrebu a s dodávkou prípadného prebytku do verejnej distribučnej sústavy.

Inštalácou fotovoltického zariadenia žiadateľ preukazuje svoje zodpovedné konanie vo vzťahu k životnému prostrediu a aktívne prispieva k ochrane klímy výrazným znižovaním emisií CO2.

Fotovoltika vyrába elektrickú energiu z obnoviteľného zdroja, ktorým je slnko. Prevádzka Fotovoltického zariadenia je ekologicky šetrná, nie sú produkované škodlivé látky ani hlukové emisie. Nároky na údržbu sú minimálne.

www.op-kzp.sk

www.siea.sk