„Z regiónov do sveta“

Projekt ministerstva zahraničných vecí  a európskych záležitostí má za cieľ pomôcť slovenským firmám pri prenikaní na zahraničné trhy, či podporiť snahy univerzít a samospráv pri hľadaní partnerov. Ministerstvo organizuje v spolupráci so samosprávnymi krajmi okrúhle stoly, v rámci ktorých sa zoznamuje s predstaviteľmi firiem, mimovládnymi organizáciami, miestnou samosprávou i akademickou obcou.

MZVEZ v zastúpení štátnou tajomníčkou Ingrid Brockovou dňa 22.6.2022 v Banskej Bystrici pri okrúhlom stole prezentovalo formy pomoci ako prepojiť naše firmy so zahraničnými partnermi za pomoci siete zastupiteľských úradov v zahraničí, ktorým budú adresovať požiadavky pre jednotlivé teritóriá. Zároveň boli odprezentované aktivity slovenskej ekonomickej diplomacie ako Exportné fórum, Firemné dni, návštevy so zahraničnými veľvyslancami v slovenských inovatívnych firmách, podnikateľské misie v zahraničí a ďalšie.

Okrúhlelo stola sa v Banskej Bystrici zúčastnilo viac ako 50 firiem z celého kraja vrátane našej spoločnosti zastúpenej konateľom Ondrejom Maciakom. Medzi najväčšie prekážky pri podnikaní označili zúčastnení najmä zlý stav cestnej a železničnej infraštruktúry. Okrem toho zazneli požiadavky na zjednodušenie čerpania eurofondov či napojenie školstva na firmy a ich užšia spolupráca, čo odprezentoval aj predseda BBSK Ján Lunter.

Nakoľko súčasťou programu je aj návšteva vybraných slovenských inovatívnych firiem, dňa 23.6.2022 v doobedňajších hodinách mala naša spoločnosť BETAMONT možnosť hostiť vzácnu návštevu z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí na čele s Ingrid Brockovou a z Banskobystrického samosprávneho kraja na čele s Jánom Lunterom.

Spoločnosť BETAMONT odprezentovala svoje už viac ako 30 ročné pôsobenie na domácom, ale aj zahraničnom trhu s dôrazom na vlastný výskum a vývoj s vysokým inovatívnym potenciálom hlavne v oblasti inteligentných dopravných systémov s prienikmi do priemyslu. V neposlednom rade sa venovala úzkej spolupráci s akademickým sektorom, transferu poznatkov do praxe a úskaliam, s ktorými sa za svoje pôsobenie stretla pri snahách o získanie vhodných zdrojov financovania napr. zo štrukturálnych fondov EÚ. Členovia delegácie mohli v priestoroch spoločnosti na Lieskovskej ceste vo Zvolene vidieť nie len simulácie fungovania našich systémov, ale aj reálne vizualizácie a fyzické komponenty komplexných technologických riešení, ktoré naša spoločnosť úspešne nasadzuje nie len na Slovenských cestách a železniciach.

Veľmi si vážime, že sme mohli byť jednou zo 6tich vybraných organizácií v kraji, ktoré boli poctené návštevou a možnosťou odprezentovať sa. V záujme prosperity našej spoločnosti sa v nasledujúcom krízou zmietanom období budeme snažiť naplno využiť všetky ponúkané formy spolupráce s MZVEZ prostredníctvom zastupiteľských úradov a ekonomických diplomatov po celom svete a pokračovať v rozširovaní spolupráce s verejným sektorom v záujme pozdvihnutia úrovne nášho regiónu.